คลังเก็บหมวดหมู่: Activities

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

อังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมบูรพา 5 ชั้น 5
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
แผนที่ http://www.nectec.or.th/intro/scimap.html

วาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 รายงานกิจกรรมของสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 4 เรื่่องเพื่อพิจารณา

  •  รายงานรายรับ-รายจ่ายและบัญชีงบดุลของสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย
  •  การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี
  •  แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ (ถ้ามี)
  •  กิจกรรมในอนาคต

วาระที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

photo

ภาพผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2556 (ที่ผ่านการรับรองแล้ว)