ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

อังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.
สถานที่ ห้อง 803 ชั้น 8
กระทรวง ICT ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

วาระการประชุม

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 รายงานกิจกรรมของสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 4 เรื่่องเพื่อพิจารณา

  •  รายงานรายรับ-รายจ่ายและบัญชีงบดุลของสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย
  •  การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี
  •  การรับรองสมาชิกใหม่
  •  แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับ (ถ้ามี)
  •  กิจกรรมในอนาคต

วาระที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

46134   46133

ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557